Algemene Verkoopsvoorwaarden

Art.1: Algemeenheden : Alleen deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig. In geval van strijdigheid tussen de algemene verkoopsvoorwaarden van koper en die van ons, wordt er erkend dat deze laatste de voorrang zullen hebben, zelfs als de koper voorziet dat alleen zijn voorwaarden van toepassing zijn.Alle orders van de kope rbinden ons slechts na aanvaarding van onzentwege door het zenden van onze bevestiging van de order, dit onder de hierin vermelde algemene en bijz. voorwaarden. Elke koper is verondersteld de algemene voorwaarden te kennen.

Art.2 : Prijzen : De prijzen zijn vrijblijvend en exclusief BTW. Zij worden slechts bindend inzoverre zij door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. De in onze offertes vermelde prijzen zijn geldig gedurende één maand en worden bedoeld bij het vertrek vannuit onze werkplaatsen. Voor elke bestelling van minder dan 125,- EURO exclus.BTW zal een bedrag van 12,- EURO aangerekend worden als administratieve kosten.

Art.3 : Levertermijn : De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf terugzending van onze orderbevestiging, getekend door de klant. Een eventuele langere termijn kann geen aanleiding geven tot een schadevergoeding van welke aard ook ten vordele van de koper, noch aan een latere weigering de levering te aanvaarden, noch aan de ontbinding van de overeenkomst ten onze laste.De koper kann geen gedeeltelijke levering weigeren.

Art 4 : Leveringen : Onze goederen reizen-zelfs bij franco levering-op risico van de opdrachtgever.

Art. 5 : Eigendom : De verkochte goederen, toebehoren inbegrepen, blijven eigendom van de verkoper Profilex tot de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intersten en eventuele kosten. Alle risico's zijn ten laste van de koper. In geval van beslag of van betekening van een bevel door een derde, is de koper ertoe gehouden de verkoper hierven onverwijld te verwittigen en kennis te geven aan deze derde van de in deze voorwaarden bepaalde eigendomsvoorbehoudsclausule. Alle op het vervoer betrekking hebbende risico's vallen alleen ten laste van de koper.

Art. 6 : Betalingsvoorwaarden : Voor alle bestellingen gelden enkel onze betalingsvoorwaarden. De leveringen gebeuren tegen terugbetaling, contant of gecertificierde chèque, tenzij anders overeengekomen. De op de vervaldag onbetaalde facturen worden van rechtswege en zonder ingebrekstelling met moratoire interesten van 2% per maand. Bovendien is de koper ook een forfaitaire vergoeding van 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van 50 Euro verschuldigd. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldatum, wordt het geheel van de facturen van de koper onmiddelijk opeisbar.De betalingen worden gestort op de rekeningen vermeld op de voorzijde van de factuur en dienen het klantnummer evenals het nummer van de betrokken factuur te vermelden. In geval van vertraging bij de betaling van onze rekeningen, kunnen wij zonder voorafgaande verwittiging alle nieuwe leveringen opschorten en dit tot volledige betaling van de verschuldigde sommen. De koper kann hiervoor geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden.

Art. 7 : Ontbinding : In geval een risico van insolvabiliteit van de koper zich zou voordoen, bij voorbeeld door het bestaan van geprotesteerde wissels, beslag in zijn hoofde, aangifte van bankkredieten of door de vernieting van zijn dekking alsook in geval van faillissement, gerechttelijk akkoord of vereffening, hebben wij het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekstelling te ontbinden onverminderd ons recht aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Art. 8 : Klachten-waarborgen : Enkel schriftelijke klachten worden aanvaard binnen de 8 dagen na levering. Indien het verkochte product aangepast is door een fabricagegebrek of door gebrek van de zaak dat het normale gebruik ervan zou verhinderen, gaan wij over tot de vervanging of reparatie van het stuk dat wij als gebrekkig erkennen gedurende een periode van 3 maanden vanf de levering met uitsluiting van alle andere chadevergoeding die ervoor bestemd zou zijn enuge schade te vergoeden. Huidige waarborg houdt van rechtswege op waneer het verkochte goed verkocht, gehanteerd, opgeslagen, geinstalleerd of gebruikd is onder abnormale omstandigheden. Op straffe van verval is de verkoper ertoe gehouden ons onmidelijk schriftelijken uiterlijk binnen 48 uren na het ontdekken van het bestaan van het gebrekwaarvoor hij van plan is onze garantie op te vragen, te verwittigen door de aard en de omvang ervan te preciseren en door ons uit te nodigen het gebrekkige product te komen onderzoeken. Voor hulp bij afwerking van een schadedossier door transport, moet de schade vermeld worden op de vrachtbrief en kopie van deze aan ons opgestuurd worden.

Art. 9 : Geschillen : Al onze overeenkomsten worden onderworpen aan het Luxenburgisch recht. Elke betwisting met betrekking tot huidige overeenkomst, de uitvoering, de interpretatie en de geldigheid ervan valt onder de exclusive bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Diekirch of van de woonplaats van de aankoper naar keuze van de verkoper.